شبکه تحقیقات علوم اعصاب ایران


  آدرس: تهران، اوین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شبکه تحقیقات علوم اعصاب ایران

  صندوق پستی: 1178-19615

  تلفن: 9-22429765-021 و 22429768-021                       فاکس: 22431624-021 و 22432047-021

  نشانی اینترنتی: http://www.inrn.ir

  پست الکترونیکی: info@inrn.ir


  v  طرح تحقیقاتی به شماره PRC-36 با عنوان « بررسی اثرات تجویز مزمن عصاره هسته انگور و ورزش اجباری طولانی مدت بر تغییرات فعالیتهای شناختی، الکترو فیزیولوژیکی و آسیب اکسیداتیو ناشی از ایسکمی کامل دائمی در موش های صحرایی بالغ » به صورت طرح تحقیقاتی مشترک سه مرکزی با همکاری: مرکز تحقیقات فیزیولوژی اهواز – شبکه تحقیقات علوم اعصاب ایران و مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه شهید بهشتی تهران

  پایان نامه خانم مریم رفیعی راد ( دکترای فیزیولوژی )

  مجری(ان): 1- دکتر علیرضا سرکاکی ( دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز )

                  2- دکتر فرشته معتمدی ( شبکه تحقیقات علوم اعصاب ایران )

  محل اجرای طرح: مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

  زمان اجرای طرح: سال 1388

   

  v  طرح تحقیقاتی به شماره PRC-42 با عنوان « اثر تجویز محیطی GH بر حافظه فضایی و تقویت دراز مدت (LTP) در مدل حیوانی دمانس از نوع بیماری آلزایمر » به صورت طرح تحقیقاتی مشترک سه مرکزی با همکاری: مرکز تحقیقات فیزیولوژی اهواز – مرکز تحقیقات فیزیولوژی کرمان و شبکه تحقیقات علوم اعصاب ایران

  پایان نامه آقای عبدالحسن دولاح ( دکترای فیزیولوژی )

  مجری(ان): دکتر علیرضا سرکاکی ( دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز )

  محل اجرای طرح: مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

  زمان اجرای طرح: سال 1388


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0