مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان


  آدرس: سمنان، بلوار بسیج، ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، مرکز تحقیقات فیزیولوژی
  نشانی اینترنتی:
  http://www.sprc.ir/

   

   v       طرح تحقیقاتی به شماره PRC-33  با عنوان « مطالعه اثر درمانی عصاره هسته انگور بر فشار خون ناشی از مسمومیت با سرب و پاسخدهی آئورت جدا شده به عوامل موثر بر عروق در موش های صحرایی » به صورت طرح تحقیقاتی مشترک دو مرکزی با همکاری: مرکز تحقیقات فیزیولوژی اهواز و مرکز تحقیقات فیزیولوژی سمنان

  پایان نامه خانم گلشن افشاری ( کارشناسی ارشد فیزیولوژی )

  مجری(ان): دکتر محمد بدوی ( دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز )

  محل اجرای طرح: مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

  زمان اجرای طرح: سال 1387


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0