منوی اصلی
  اطلاعیه

    آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

  عنوان مرکز تحقیقات  و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

   

  Physiology Research Center, Ahvaz Jundishapur University of
  Medical Sciences, Ahvaz, Iran
  مركز تحقيقات فيزيولوژي خليج فارس، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
  اهواز، ایران.
   
  لوگوی مرکز تحقیقات فيزيولوژي خليج فارس

  اطلاعیه  خدمات الکترونیک

  5.1.0.0
  V5.1.0.0